Обща рамка за оценка - CAF 
   Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ внедрява нов модел за тотално управление на качеството CAF (Общата рамка за оценка). Инициативата се осъществява съгласно подписано Споразумение CAF-2-002-46/19.09.2016 г. с Института по публична администрация (ИПА), бенефициент по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (САF) в администрациите“, който се осъществява с безвъзмездната финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.
   Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е една от 48 администрации, в които ще бъде въведен модела CAF в сътрудничество с ИПА. http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/48_administracii_za_vnedryavane_na_caf_22.11.16_0.pdf
   Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., пътната карта за нейното изпълнение и приетия от Съвета за административна реформа през 2015 г. план за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор. Въвеждането на CAF има за цел повишаване качеството на управление и организацията на работа на администрацията на всички нива.
   Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло. Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg