Права и задължения на пътницитеПраво на закупуване на билет

Железопътният превозвач е длъжен да предостави възможност за закупуване на билет - от гише, автомат за продажба на билети или по интернет. Превозвачът осигурява възможност за закупуване на билет и във влака, освен ако по съображения, свързани със сигурността, борбата с измамите, или поради изискване за задължителна резервация, такава не може да бъде предоставена.
Ако на железопътна гара няма билетно гише или автомат за продажба на билети, в гарата задължително се предоставя информация за:
а) възможността за закупуване на билети по телефона или по интернет, или във влака и за реда на такова закупуване;
б) най-близката железопътна гара или място, където има билетни гишета и/или автомати.

                               Гарантиране на личната сигурност на пътниците

Железопътният превозвач, управителите на инфраструктури и управителите на гари вземат необходимите мерки в областта, за която отговарят за обезпечаване на личната сигурност на пътниците в железопътните гари и във влаковете.

Право на обезщетение в случай на телесна повреда или смърт и отговорност за багаж

Железопътният превозвач е отговорен за вредата, настъпила в следствие на причинена смърт или физическо или психическо увреждане на пътника, причинено от произшествие по време на пътуването, както и настъпило при качване или слизане на пътника.
Железопътният превозвач носи отговорност и за изгубен или повреден багаж на пътника.

Отговорност на железопътните превозвачи

Железопътният превозвач е длъжен да застрахова отговорността си по отношение на пътниците и техния багаж. Закупеният билет гарантира правото на пътника да пътува и да бъде обезщетен при настъпване на събитие, което покрива отговорността на превозвача.

Право на превоз на лица с увреждания или намалена подвижност

Железопътният превозвач и управителите на гари са длъжни да установят недискриминационни правила за достъп на лицата с увреждания и/или намалена подвижност. Ако сте такова лице, имате право да пътувате без допълнително заплащане при резервиране или закупуване на билети.

          Право на информация на лица с увреждания и лица с намалена подвижност

Железопътният превозвач, продавачът на билети или туроператорът са длъжни да предоставят информация относно достъпността на гарите, достъпа до железопътните превозни средства и до различните съоръжения във влака.

Република България ползва 5-годишен отлагателен срок по отношение прилагането на Регламента в неговата цялост за вътрешни пътнически превози и за международни превози, при които част от услугата е извън територията на ЕС.

Регламент (ЕО)№ 1371/2007 се прилага в неговата цялост по отношение на международни превози на пътници на територията на ЕС
 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg