Регистър на жп возила 
НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ВОЗИЛАТА /НРВ/

   В изпълнение на Решение №2007/756 на Европейската Комисия, Закона за железопътния транспорт и НАРЕДБА № 57 за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз, в ИА „Железопътна администрация” се изгради национален регистър на железопътните превозни средства / возилата (НРВ).
   Във връзка с изискванията и задълженията на Ползвателите на превозни средства за  поддържане на НРВ, агенцията предоставя:
 
 
 
 
    II. ФОРМУЛЯРИ

1. Формуляр за генериране на потребителско име за достъп до електронния регистър на Република България

            2. Формуляр за получаване на идентификационен код на ползвател (VKM)

          VKM е уникален за всеки ползвател и се нанася на всяко жп превозно средство до буквения код на страната, в която е регистрирано.

            3. Стандартен формуляр за регистрация на разрешени возила

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРИЙНОТО ОЗНАЧАВАНЕ, НОМЕРИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НАДПИСИ И ЗНАЦИ НА ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”   

III. КОМЕНТАРИ, СЪОБЩЕНИЯ          

  • При въвеждане в експлоатация всяко железопътно превозно средство получава Европейски номер, който се нанася на превозното средство, съгласно описания в Решение на Комисията № 2006/920/ЕО начин - отменено с решение 2011/314/ЕС.            
  • План за поддръжка - Всяко въведено в експлоатация жп превозно средство трябва да има план за поддръжка, където са описани периодичността за извършване на ремонти, резервните части необходими за возилото и други. Планът за поддръжка се изготвя съгласно Решение на Комисията 2006/861/ЕО и извлечение от него е приложено тук. Планът за поддръжка се изготвя от собственика/ползвателя на превозното средство и се извежда с номер, който следва да бъде попълнен в поле "№ на плана за поддръжка" в регистъра във формат ХХ/ДД.ММ.ГГГГ.
  • Попълването на задължителните полета „Крива на забавяне” се извършва по формула, и се изчислява за всяко возило поотделно, спрямо неговата тара и товароносимост. Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg