За граждани 

Работно време на ИАЖА:

от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.

В случай че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на агенцията продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 18.30 ч.

Административна услуга, за която няма предвиден нормативно установен срок за извършване, се осъществява до 7 дни от постъпването на искането.

 

 Антикорупция

Уважаеми граждани,

    В изпълнение на "Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията", интернет сайтът на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” Ви представя рубриката "Антикорупция".

   През ноември 2009 г. българското правителство прие „Национална стратегия за превенция и борба с корупцията и организираната престъпност".
   На 09.04.2015г. Министерският съвет на Р. България прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020г. Една от приоритетните мерки е създаване на нов единен независим антикорупционен орган, който обединява функциите по проверка на имуществото, конфликта на интереси и аналитичната дейност в областта на антикорупцията.
   От съществено значение за изпълнение на стратегията е при работата на всеки орган да се  обезпечава почтеността (интегритета) и отговорността на персонала. В тази връзка в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се прилагат етични стандарти и стандарти за почтеност, както и действа система за точен подбор на лицата, които ще работят в Агенцията.

Информация:

 Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не  се  образува производство по анонимни предложения  или  сигнали,  както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени  преди повече от две години.

      Анкета     

Подаване на сигнал

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на  Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", може да я изпратите чрез Електронна форма към Министерския съвет. Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ се извършва чрез деловодството на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" с попълване на форма по образец.

 

 

Фронт офис на ИА "Железопътна администрация"

ИАЖА се грижи да получите необходимата информация и помощ при обработка на Вашето специфично запитване. Приемат се сигнали, оплаквания и заявления за достъп до обществена информация.
ИАЖА очаква от Вас да предоставяте вярна и точна информация при свързването Ви с администрацията.
Предоставена е анкетна карта за проучване удовлетвореността на гражданите и бизнеса за качествено обслужване.

ИАЖА ще разгледа всички оплаквания по най-бърз, безпристрастен и конфиденциален начин.

Можете да се свържете с нас на телефон 9409 507, адрес - гр.София, 1000, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5.
За жалби и оплаквания се обадете на телефон 02 9409 400.

 

Протокол за устна форма на заявяване на административна услуга

 

Харта на клиента

 


 


 
 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg