Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Общо гласували: 2706

Архив

Предмет на дейностКоординацията и контролът на дейността в областта на железопътния транспорт се осъществяват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
със седалище София и с териториални звена
 
   Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" е регулаторен орган в железопътния транспорт.

   Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е национален орган по безопасността в железопътния транспорт.

   Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

 

Изпълнителната агенция "Железопътна администрация":

 1. Контролира достъпа до железопътната инфраструктура и изпълнението на задълженията за обществени услуги. 
 2. Проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии и разрешения.
 3. Събира такси за издаване на лицензиите и разрешенията, както и за издаване на удостоверения за безопасност, документи за правоспособност и за признаване на правоспособност и удостоверения за консултанти по сигурността на превозите на опасни товари, в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 4. Издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт.
 5. Води регистри и набира статистически данни за дейностите в железопътния транспорт.
 6. Разработва и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт.
 7. Осъществява контролни функции по този закон, включително по отношение въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система.
 8. Предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура.
 9. Съгласува проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура.
 10. Изпълнява и други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.  

Издръжката на агенцията се осигурява от бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по определена от него бюджетна сметка.

Бюджетните средства включват трансфери от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разходи по изпълнението на функциите на агенцията и за заплащане на необходимите за дейността активи и услуги.

Агенцията е администратор на следните приходи:

    1. Такси за издаване на документи и за извършване на административни услуги, определени в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г.);

      2. Глоби и имуществени санкции по Закона за железопътния транспорт;

      3. Лихви;

      4. Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

      5. Наеми от имущество;

      6. Други.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                  
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
           
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg