Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Национален орган по безопасност


   Считано от  16.06.2019 г. разпоредбите, свързани с издаване на единните сертификати за безопасност, съгласно Директива  (ЕС) 2016/798 относно  безопасността  на железопътния  транспорт  са в сила в Република България. Част от тези рапоредби са транспонирани с промените от 08.03.2019 г. в Закона за железопътния транспорт.
  Заявителите следва да подават заявления за издаване на единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на „Едно гише“, посочена в член 12 на Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (Регламент (ЕС) 2016/796) (ОВ, L 138/1 от 2016 г.). Железопътно предприятие, което е с област на дейност само територията на Р. България има възможност да избира дали да подаде искането за издаване на единен сертификат за безопасност до националния орган по безопасността, в случая до Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“ или до АЖТЕС.
  За подаване на заявление, заявителите могат да ползват Ръководство за издаване на единни сертификати за безопасност.

 
  Ръководство за издаване на единни сертификати за безопасност

  Считано от  16.06.2019 г. разпоредбите, свързани с издаване на разрешения за допуск до пазара на возила и разрешения за типове возила, съгласно Директива (ЕС) 2016/798 относно безопасността на железопътния транспорт са в сила в Република България. Част от тези рапоредби са транспонирани с промените от 08.03.2019 г. в Закона за железопътния транспорт.
  С промените в Закона за железопътния транспорт и с предстоящите такива в Наредба № 57 се въвежда двойствен режим при издаване на различни разрешения за возила. До сега Националните органи по безопасност въвеждаха в експлоатация возила.
  Заявителите следва да подават заявленията си чрез системата за обслужване на „Едно гише“, посочена в член 12 на Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (Регламент (ЕС) 2016/796) (ОВ, L 138/1 от 2016 г.). Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ще издава разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Р. България, след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.
 
 
Други ръководства за външни потребители
 
Ръководство за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система

Ръководство за издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура Част 1 , Част 2
 
 
РЪКОВОДСТВО ЗА НОВА РЕГИСТРАЦИЯ, МОДИФИКАЦИЯ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ВОЗИЛАТА 

Функции на НОБ

Списък на правоспособностите, за които Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" издава документ, изготвен във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за железопътния транспорт, които се изискват за извършване на дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт

 
 

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg