Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Оперативна програма "Административен капацитет"


Проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество

Бюджет на проекта

Заповед и покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност" на проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация"

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез  покани на основание чл.14 ал.5  ЗОП с  предмет:

  „Осигуряване на информация и публичност” на проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Съобщение за избор на изпълнител на обществена поръчка 

Заявки за обучение в Института по публична администрация

Презентация на проекта

Документация за участие в обществена поръчка на основание чл. 101а от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:
 
,,Организиране и провеждане на специализирани обучения“, свързана с изпълнение на дейностите по проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
 

Номер на публичната покана в Агенцията по обществени поръчки - 9024859

Обучение по оперативна съвместимост на железопътния транспорт – 26 и 27 май 2014 г.

Обучение по общи методи за безопасност в железопътния транспорт и оценка на риска - 3 и 4 юни 2014 г.

Обучение по въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми и железопътни превозни средства - 24 и 25 юни 2014 г. 

Годишен технически доклад

Междинен доклад април

Междинен доклад юли

Финална презентация

Окончателен технически доклад

 

Проект: „Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация”, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез  покани на основание чл.14 ал.5  ЗОП с  предмет: „Осигуряване на информация и публичност” на проект: „Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация”, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез  покани на основание чл.14 ал.5  ЗОП с  предмет: „Извършване на одит” на проект: „Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация”, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Разработване и внедряване на интегрирана информационна система в ИА „Железопътна администрация”, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- Решение за откриване на процедурата;
- Обявление;
- Документация за участие;
- Указания;
- Методика за оценка;
- Техническа спецификация за създаване и внедряване на интегрирана информационна система

Протокол номер 1 от заседания на комисията:

Протокол 1

Протокол 2 на комисия назначена със заповед № 14-00-142/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" Част 1, Част 2, Част 3

Свалете трите части на протокола на Вашия компютър и разархивирайте файл Protokol 2.part1.rar

Информация за отваряне на ценовите предложения

Протокол 3

Доклад за приемане работата на комисия за избор на изпълнител на обществената поръчка

Решение за избор на изпълнител на обществена поръчкз

Сключен договор за обществена поръчка

 

 

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg