Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Семинари


Работна среща на Европейската Железопътна Агенция (ERA) на тема  „Основните методи за безопасност относно определяне и оценка на риска”, 16-17 февруари 2010 г.

Общ метод за безопасност

Дефиниции

Примери  

Ръководство за прилагане на Регламента на Комисията за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от директивата относно безопасността на железопътния транспорт в общността

Сборник с примери за оценка на риска и някои възможни инструменти в подкрепа на регламента относно ОМБ

Разпространение на Регламент на Комисията за общите методи за безопасност (CSM) за оценка на риска

Възможности за използване на GPS система в железопътният транспорт

Транспониране на Директива 2004/49/ЕО в националното законодателство

Примери на ДП "НК ЖИ"

Семинар на ИА ЖА на тема "ИА ЖА - функции и отговорности в Европейската железопътна система", 26.05.2009 г.

Дейност на Европейската Железопътна агенция (ERA) - безопасност

Национални правила за безопасност  

Дейности по оперативна съвместимост в Европейската железопътна агенция

Национален регистър подвижен железопътен състав на Република България 

Задачи и взаимоотношения

Транспониране на вторичното право на Европейския  съюз в националното законодателство

Издаване на сертификати за безопасност и осъществяване на контрол на железопътните превозвачи и управители на железопътна инфраструктура

Издаване на разрешителни за въвеждане в експлоатация на подсистемите в България 

Подотраслов съвет за тристранно сътрудничество по железопътен транспорт

ЕВРОПЕЙСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТОВАРЕН ПРЕВОЗ - Маргаритка Французова – гл. експерт в ИА ЖА 

Информация и комуникация за железопътния транспорт - Петя Христова – главен експерт в ИА “Железопътна администрация”

Семинар по Комуникационната стратегия на Република България

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ    ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДСИСТЕМАТА „ТЕЛЕМАТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УСЛУГАТА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” - Майя Сотирова - началник отдел "Мониторинг" 

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ПЖПС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Гарантиране на успех при внедряване на информационни системи посредством бизнес процеси 

Информационната инфраструктура на ИАЖА – състояние и развитие 

Кръгла маса на тема "Българския воден транспорт - със значимо участие в международните интермодални превози" - 12.09.2008 г., Варна

Фериботната връзка „Варна - Кавказ” и перспективи за евроазиатските интермодални превози,   доклад на Симеон Ананиев, изпълнителен директор на Изпълнитела агенция "Железопътна администрация"

МОРСКИЯТ И РЕЧНИЯТ ФЛОТ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕАЛНО УЧАСТИЕ В ПАЗАРА НА ИНТЕРМОДАЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, доклад на к. д. п. Николай Апостолов, изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”

ПОРТ   “БУЛМАРКЕТ” - от заводска инфраструктура към интермодален терминал, инж. Димитър Баев, директор “Логистика” “Булмаркет ДМ” ООД

РЕЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА БУЛРИС

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО VTMIS – ФАЗА 3

“ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД - надежден партньор в транспортните вериги за интермодални и каботажни превози, Д. Папазов изпълнителен директор на “Пристанище Варна” ЕАД, част1, част2, част3, част4

Обучителен семинар на тема „Структурни фондове и кохезионен фонд на ЕС. ОПТ 2007 – 2013 г.”

Основните теми на семинара са:

Кохезионна политика на ЕС - цели и инструменти. Структурни фондове и кохезионен фонд на ЕС. Национална стратегическа референтна рамка. Участници в процеса на планиране, усвояване и мониторинг на средствата на Структурните фондове.

„Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г. - цели, приоритети и основни проекти.

Подготовка на проекти, предвидени за финансиране от ОПТ.

Системи за финансово управление и контрол на ОП „Транспорт" 2007-2013 г.

Системи за наблюдение на изпълнението на ОП „Транспорт" 2007 - 2013 г. и финансираните проекти.

Закон за обществените поръчки и тръжни процедури за проекти, финансирани от ОП „Транспорт".

Представяне на проект за изграждане на Речна информационна система.

Информация за участие


Учебно посещение в Турция по програма учебни визити на ЕС - учене през целия живот

 

Обучение на тема „Повишаване участието на възрастни в образованието и обучението”

 

Семинар "Железопътна безопасност и оперативна съвместимост"

 

1. Системи за управление на безопасността на железопътните оператори и инфрастуктурните мениджъри - критерии за оценка, сертифициране за безопасност и "cross compliance", изпълнение на Директива 2004/49 за безопасност.

2. Стандарти за железопътна безопасност и оперативна съвместимост, за създаване на общ железопътен пазар на железопътните продукти и услуги.  

3. Тенденции в развитието на европейското законодателство за оперативна съвместимост в областта на железопътния транспорт.

4. Роля на Европейската Железопътна Агенция.

5. Изпълнение на законовата рамка и ново железопътно законодателство на ЕС.

6. Железопътна експлоатация и управление- Система за управление на европейския железопътен трафик ( ERTMS) и употреба на телематични приложения от службите за жп товарен транспорт- опит в държавите - членки.

7. Разпространение на ERTMS и оперативна съвместимост в Испания

8. Понятията безопасност и сигурност в транспорта

 

 Работно ателие "Законодателство"

     Туининг лайт проект - Железопътна безопасност и оператвна съвместимост - Практическо осъществяване на законодателството. Работно ателие Законодателство - март 2008

1. Програма на работното ателие 

2. Европейска политика - Патрик Лукевич

3. Лицензи - Клер Морел

4. Методология за осъществяване на нормативните актове - Клер Морел

5. Взаимно признаване на новия железопътен пакет - Клер Морел

6. Европейски преговори, процес на взимане на решения, лобиране, консенсус - Клер Морел

7. Стратегическо проследяване на безопасността - Тиери Сол

 

 Работно ателие "Оперативна Съвместимост"

     Туининг лайт проект - Железопътна безопасност и оператвна съвместимост - Практическо осъществяване на законодателството. Работно ателие по оперативна съвместимост 7-11 април 2008г

1. Общ контекст (Напомняне на ролята на главните участници в железопътния сектор за осъществяване на европейските директини в България)

2. План за осъществяване на оперативна съвместимост

3. Създаване на генерален план

4. Активно участие в европейското законодателство

5. Покана за участие в търг и търсене на финансиране

6. Проследяване на проекта и въвеждане в експлоатация

7. Изпълнение на ERTMS

8. Изпълнение на GSM-R 

 

Работно ателие "Безопасност"

 

Туининг лайт проект - Железопътна безопасност и оператвна съвместимост - Практическо осъществяване на законодателството. Работно ателие по безопасност 14-18 април 2008г

1. Идаване на сертификат за безопасност

2. Ръководство за прилагане - Условия да осъществяване на въвеждането в търговска експлоатация на проект върху националната железопътна мрежа - За ползване от предприемачи, от УИ (RFF) и от експерти или оторизиран компетентен орган

3. Ръководство за прилагане за ползване от железопътните предприятия и от УИ (RFF) относно получаване на сертификат за безопасност за пакет от услуги върху националната железопътна мрежа 

 

Семинар в гр. Велинград 06-07.10.2007г.

Семинар на тема „Европейски стандарти в железопътния транспорт. План за внедряване на ERTMS в Република България”

 

Семинар в гр. Пловдив на 09.07.2007г.

Семинар на тема „Визия за развитие на българските държавни железници 2007 – 2017”

 

 

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg