Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Достъп до обществена информация


Данни за ИАЖА, ПРАВОМОЩИЯ на Изпълнителния директор

Информация относно издаваните от изпълнителния директор на ИАЖА актове

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък на категориите информация по чл. 15а, ал. 3 – 2019 г.


Заявление за достъп до обществена информация

Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация

Нормативни разходи за предоставяне на достъп до информация - Заповед ма министъра на финансите № ЗМФ-1472/29.11.2011 г.

Списък с набор от данни, поддържани от ИАЖА, които се публикуват в отворен формат :
-    Списък на консултантите по безопасността на превозите
-    Списък на валидните сертификати на лица, отговорни за поддръжката на жп превозни средства
-    Списък на валидните сертификати за безопасност
-    Списък на валидните сертификати за функция по поддръжка на железопътни превозни средства
-    Списък на валидните удостоверения за безопасност на управители на железопътната инфраструктура
-    Списък на лицензираните железопътни превозвачи

Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ:
За периода от 2016 г. до настоящия момент няма предоставена информация съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ.


 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg