Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Програма по CEF


Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е бенефициент по изпълнение на проект „ERTMS HIPPOPS“, който е одобрен за финансиране по „Общия пакет“ на Многогодишната работна програма за 2014 г. на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ и за който има сключено Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ № INEA/CEF/TRAN/M2014/1045372.

Цел на проект „ERTMS HIPPOPS“ е опростяване и хармонизиране на процеса на въвеждане в експлоатация на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS).

Проектът се изпълнява със съвместното участие на Националните органи по безопасност и Органите за оценка за съответствието на Италия, България, Франция и Белгия.

Проектът е предвиден за изпълнение на 6 етапа/работни пакета:

РП 1:  Координация и управление на дейността.

РП 2:  Описание на процесите за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация използвани понастоящем в държавите-членки.

РП 3: Идентифициране на основните пречки и технически въпроси, които могат да възникнат в процеса на издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на ERTMS. Разработване на опростен и хармонизиран процес по разрешение на ERTMS.

РП 4: Идентифициране и определяне на общи инструменти за осъществяване на хармонизирания процес за разрешение.

РП 5: Публикуване на HIPPOPS проучване.

РП 6: Разпространение на резултатите от HIPPOPS.

 

Срок на проект „ERTMS HIPPOPS“ - 01.09.2015 – 15.09.2017 г.

Обща стойност на проекта за всички участници – 1 440 000 EUR и осигурено съфинансиране 50%.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ беше домакин на заключително събитие по проект ERTMS HIPPOPS


   На 23 ноември 2017 г., в София се проведе информационно събитие, на което бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта HIPPOPS, свързан с опростяване и хармонизиране на процеса по въвеждане в експлоатация на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS).
HIPPOPS (Harmonised & International Procedures for Placing into Operation of Products & Subsystem) е проект, съ-финансиран по Многогодишната работна програма за 2014 г. на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“. Най-общо целта на проекта ERTMS HIPPOPS е опростяване, улесняване и хармонизиране на процедурите за въвеждане в експлоатация на бордови и пътни подсистеми ERTMS, включително предприемане на необходимите действия за установяване на пълно съответствие с Решение 2012/88/ЕС на Европейската комисия относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система. Проектът се изпълнява със съвместното участие на националните органи по безопасност и органите за оценка на съответствието на Италия, България, Франция и Белгия.
   Домакин на заключителното събитие по ERTMS HIPPOPS беше Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, в качеството си и на Национален орган по безопасността. То събра експерти от шест държави-членки на Европейския съюз, които споделиха своята експертиза, както и добри практики, успешни стратегии и доказани решения при осъществяването на процеса на въвеждане в експлоатация на ERTMS в техните страни. На събитието бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, идентифицираните основни технически въпроси, които могат да възникнат в процеса по издаване на разрешения, както и общите инструменти за осъществяване на хармонизиран процес.
   Сред лекторите на събитието бяха Марко Гуайнацо, Мениджър „Бизнес развитие“ в Италианската компания RINA SERVICES, която е и координатор на проекта, Ана-Пола Бушро, представител на компанията CERTIFER – орган за оценка на съответствието на Франция, и  Роберто Каламаи от националния орган по безопасност на Италия – ANSF. Българската страна в проекта беше представена от Веселин Василев, изпълнителен директор на ИА „Железопътна администрация” и ръководител на българския екип по ERTMS HIPPOPS, както и Борислав Аврамов от Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Ташко Николов от компанията Thales Group и Деница Кирева-Михова от органа за оценка на съответствието на България – Tinsa.


                                      


 

 Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg