Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Административни услуги
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" предоставя посочените по-долу услуги, след заявяване устно, писмено или чрез електронна информационна система. Заявленията за предоставяне на услуги се приемат по поща, по електронен път или на място на фронт-офиса на Изпълнителна агеция "Железопътна администрация" 
 
Списък на административните услуги и регулаторни режими,
предоставяни от ИА „Железопътна администрация"


Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт

Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура

Издаване на свидетелство за признаване на правоспособност, придобита в други държави - членки на ЕС или в трети държави, за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България

Издаване на удостоверения на лица, издържали успешно проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт

Проверява изпълнението на изискванията за издаване на  лицензии и разрешения по Закона за железопътния транспорт 

Съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътища от републиканската пътна мрежа, местни пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура

Регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари

Разрешение за  въвеждане в експлоатация на структурните подсистеми на железопътната система за конвенционални и за високоскоростни превози

Разрешение за въвеждане в експлоатация на нов или съществено променен подвижен състав, за който няма изисквания в техническите спецификации за оперативна съвместимост 
 
Разрешение за експлоатация на подвижен железопътен състав, който не отговаря напълно на техническите спецификации за оперативна съвместимост и е въведен в експлоатация в държава-членка на Европейския съюз, при условие, че това не противоречи на националните правила за безопасност

Издаване на сертификат за безопасност на железопътен превозвач

Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на железопътните превозни средства

Издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане на превозните средства

Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи на подсистема със съществените изисквания за оперативна съвместимост

Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване на съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на Националните правила за безопасност или техническите правила
 
Административното облужване се осъществява на български език. Заявяването на услуга в устна форма се приема, ако в специален закон не е предвидено друго.
 
Заявяването на административна услуга може да бъде извършвано и до поделенията на ИАЖА - Районни железопътни инспекции в София, Пловдив и Горна Оряховица.
 
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" ползва услугите на лицензиран пощенски оператор - "Български пощи" ЕАД
 
Заплащането на административните услуги следва да се извършва по сметка:
 
ИА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

IBAN BG05 BNBG 9661 3100 1249 01

BIC BNBGBGSF

БНБ-ЦУ
Photo.Gif Button4.Jpg

Button-Psis.Jpg

 

 
     
 
 
                   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
            
 
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg